Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalnia Ścieków

Oczyszczalnia Ścieków

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Stopień redukcji zanieczyszczeń

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Proces oczyszczania ścieków

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Galeria zdjęć

Kliknij tutaj, aby przejść do sekcji.

Oczyszczalnia ścieków

W ramach dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej Projektu pn. „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” 30 czerwca 2015r wykonano i oddano do eksploatacji przebudowaną Oczyszczalnię Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie.
Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno – biologicznego oczyszczania dopływających ścieków.

Ścieki dopływają na teren oczyszczalni do komory przelewowej a następnie kanałem przepływają do hali krat, gdzie na kratach o prześwicie 6 mm zatrzymywane są grubsze zanieczyszczenia stałe zwane skratkami. Zatrzymane skratki są płukane, odwadniane i prasowane oraz usuwane do pojemników i dalej na składowisko skratek, gdzie poddawane są procesowi higienizacji.

Ścieki po przepłynięciu przez kraty doprowadzane są do piaskownika napowietrzanego z wydzielonymi komorami separacji tłuszczu, w którym następuje wytrącenie piasku i wyflotowanych tłuszczy oraz innych części pływających. Piasek następnie tłoczony jest pompami do separatora piasku, skąd po przepłukaniu
i odwodnieniu usuwany jest do pojemników. Tłuszcze i części pływające zaś odprowadzane są okresowo do studni flotatów a po zagęszczeniu kierowane do zbiornika pośredniego osadów i dalej do komory fermentacyjnej.

Z komór piaskownika ścieki kierowane są na dwa osadniki wstępne, gdzie następuje sedymentacja zawartych w ściekach surowych zawiesin, które jako osad wstępny usuwane są grawitacyjnie do pompowni osadu wstępnego i dalej do zagęszczacza grawitacyjnego. Po zagęszczeniu osad skierowany zostaje do zbiornika pośredniego osadów i dalej do komory fermentacyjnej.

Ścieki oczyszczone mechanicznie dopływają następnie do pompowni ścieków skąd podawane są pompowo na układ biologicznego oczyszczania. W reaktorach biologicznych (komorach osadu czynnego) zachodzą procesy biologicznego oczyszczania ścieków polegające na redukcji zanieczyszczeń organicznych oraz związków azotu i fosforu za pomocą osadu czynnego.

Z reaktorów biologicznych ścieki odpływają do osadników wtórnych, gdzie następuje ostateczna sedymentacja i oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Oczyszczone i sklarowane ścieki z osadników wtórnych odpływają otwartymi kanałami ściekowymi poprzez komorę pomiarową ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeki Wieprzówka.

W procesie oczyszczania ścieków powstaje osad wstępny, osad czynny, osad nadmierny oraz flotat
z piaskownika, osadników wstępnych i osadników wtórnych który doprowadzany jest do zbiornika pośredniego osadu, skąd poprzez pompy i wymienniki przetłaczany zostaje do wydzielonej komory fermentacyjnej. W komorze WKF w procesie przeróbki osadów na drodze fermentacji beztlenowej w temp. ok. 36℃ powstaje zmineralizowany osad oraz gaz pofermentacyjny – biogaz, stanowiący mieszaninę gazów (metanu i dwutlenku węgla) zanieczyszczoną siarkowodorem i wodą. Po odsiarczeniu biogaz kierowany jest poprzez zbiornik biogazu, pełniący funkcję magazynową i buforową do kotłowni gdzie wykorzystywany jest m.in. do ogrzewania pomieszczeń Zakładu. Przefermentowany zaś i zmineralizowany osad odprowadzany jest do zbiornika osadu przefermentowanego a następnie do stacji mechanicznego odwadniania, skąd po odwodnieniu na wirówkach dekantacyjnych i higienizacji przetransportowany jest do kontenerów i utylizowany.

Efektywność pracy oczyszczalni określa tak zwany stopień redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach
i wyraża się w procentach jako stosunek ładunków zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu do ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych.

Stopień redukcji zanieczyszczeń

Stopień redukcji zanieczyszczeń oraz biogenów w poszczególnych latach przedstawiają poniższe tabele:

Wskaźnik

Jednostka

Średnia roczna wartość wskaźnika w 2023r

Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Dopuszczalna wartość wskaźnika

BZT5

mg O2/l

186

4,98

15

97,32

ChZTcr

mg O2/l

428,6

25,93

125

93,95

Zawiesiny ogólne

mg/l

157,3

4,28

35

97,28

Azot ogólny

mg N/l

31,43

10,72

15

65,91

Fosfor ogólny

mg P/l

2,99

0,615

2

79,41

 

 

 

 

WskaźnikJednostkaŚrednia roczna wartość wskaźnika w 2022rUzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]
Ścieki suroweŚcieki oczyszczoneDopuszczalna wartość wskaźnika
BZT5mg O2/l250,05,141597,94
ChZTcrmg O2/l519,432,4712593,75
Zawiesiny ogólnemg/l235,95,683597,59
Azot ogólnymg N/l37,0814,001562,24
Fosfor ogólnymg P/l4,050,628284,49

WskaźnikJednostkaŚrednia roczna wartość wskaźnika w 2021 r.Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]
Ścieki suroweŚcieki oczyszczoneDopuszczalna wartość wskaźnika
BZT5mg O2/l174,26,711596,15
ChZTcrmg O2/l421,129,712592,95
Zawiesiny ogólnemg/l140,64,593596,73
Azot ogólnymg N/l34,3811,741565,84
Fosfor ogólnymg P/l3,380,844275,04

 

Wskaźnik

Jednostka

Średnia roczna wartość wskaźnika w 2020 r

Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Dopuszczalna wartość wskaźnika

BZT5mg O2/l

139,8

4,9

15

96,49

ChZTcrmg O2/l

311,8

24,12

125

92,27

Zawiesiny ogólnemg/l

112,8

3,93

35

96,52

Azot ogólnymg N/l

31,9

11,69

15

63,36

Fosfor ogólnymg P/l

3,13

0,85

2

72,87

Wskaźnik

Jednostka

Średnia roczna wartość wskaźnika w 2019r

Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Dopuszczalna wartość wskaźnika

BZT5mg O2/l

140,2

5,24

15

96,26

ChZTcrmg O2/l

309,8

25,48

125

91,77

Zawiesiny ogólnemg/l

134,2

4,88

35

96,36

Azot ogólnymg N/l

28,99

11,96

15

58,75

Fosfor ogólnymg P/l

2,95

0,73

2

75,25

Wskaźnik

Jednostka

Średnia roczna wartość wskaźnika w 2018r

Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Dopuszczalna wartość wskaźnika

BZT5mg O2/l

154,3

5,13

15

96,7

ChZTcrmg O2/l

343

26,32

125

92,3

Zawiesiny ogólnemg/l

152,2

4,74

35

96,9

Azot ogólnymg N/l

30,2

9,86

15

67,4

Fosfor ogólnymg P/l

3,23

0,85

2

73,7

 

Proces oczyszczania ścieków

Cały proces oczyszczania możemy  podzielić na dwa  etapy:

1.  oczyszczanie mechaniczne –  które  realizowane  jest  kolejno na  obiektach:
 • kraty,
 • piaskownik,
 • osadniki  wstępne,
2. oczyszczanie  biologiczne –  odbywa  się  na  obiektach:
 • komory  osadu  czynnego,
 • zagęszczacze osadu,
 • wydzielone komory  fermentacyjne  z  wymiennikami  ciepła,
 • osadniki  wtórne,
 • odwadnianie osadów  ściekowych  po  fermentacji /wirowanie/.

Ścieki przepływając  przez  kolejne  obiekty  oczyszczalni ,  od  krat  po  osadniki  wtórne, „gubią” zawarte  w  nich  zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia  które  pozostają  na  kratach  i  w  piaskowniku  przekazywane  są  do  utylizacji  specjalistycznym firmom  poza ternem oczyszczalni.

Natomiast osady z osadników wstępnych są gromadzone zagęszczaczach grawitacyjnych gdzie podlegają częściowemu odwodnieniu a następnie pompowane są do komór fermentacyjnych. W komorach osady podgrzewane są do temperatury 36ºC. Zawartości komór podlega  fermentacji beztlenowej w wyniku której zmniejsza się zawartość substancji organicznej w osadzie i wydziela się biogaz. Po fermentacji  następuje ostatni proces przeróbki osadów ściekowych polegający na ich odwodnieniu za pomocą wirówki dekantacyjnej.

O efektywności pracy oczyszczalni stanowi tak zwany stopień redukcji zanieczyszczeń wpływających w ściekami. Dla naszej oczyszczalni  wynosi on prawie 93%. Znaczy to że tylko 7% zanieczyszczeń wpływających na oczyszczalnię pozostaje w ściekach oczyszczonych. Stąd rocznie na placu składowym pozostaje prawie 2500 ton  ustabilizowanych osadów  ściekowych. Rocznie przez  oczyszczalnię przepływa około  8.000.000  m³ ścieków. W komorach fermentacyjnych  powstaje do 250.000  m³  biogazu o wartości opałowej  22 GJ / m³ . Biogaz spalany  jest w kotłach wytwarzających  ciepło  niezbędne do ogrzania  osadów w komorach fermentacyjnych / 36ºC/ .

Oczyszczalnia utylizuje również osady z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Galeria zdjęć

Oczyszczalnia ścieków

W ramach dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej Projektu pn. „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” 30 czerwca 2015r wykonano i oddano do eksploatacji przebudowaną Oczyszczalnię Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie.
Oczyszczalnia przeznaczona jest do mechaniczno – biologicznego oczyszczania dopływających ścieków.

Ścieki dopływają na teren oczyszczalni do komory przelewowej a następnie kanałem przepływają do hali krat, gdzie na kratach o prześwicie 6 mm zatrzymywane są grubsze zanieczyszczenia stałe zwane skratkami. Zatrzymane skratki są płukane, odwadniane i prasowane oraz usuwane do pojemników i dalej na składowisko skratek, gdzie poddawane są procesowi higienizacji.

Ścieki po przepłynięciu przez kraty doprowadzane są do piaskownika napowietrzanego z wydzielonymi komorami separacji tłuszczu, w którym następuje wytrącenie piasku i wyflotowanych tłuszczy oraz innych części pływających. Piasek następnie tłoczony jest pompami do separatora piasku, skąd po przepłukaniu
i odwodnieniu usuwany jest do pojemników. Tłuszcze i części pływające zaś odprowadzane są okresowo do studni flotatów a po zagęszczeniu kierowane do zbiornika pośredniego osadów i dalej do komory fermentacyjnej.

Z komór piaskownika ścieki kierowane są na dwa osadniki wstępne, gdzie następuje sedymentacja zawartych w ściekach surowych zawiesin, które jako osad wstępny usuwane są grawitacyjnie do pompowni osadu wstępnego i dalej do zagęszczacza grawitacyjnego. Po zagęszczeniu osad skierowany zostaje do zbiornika pośredniego osadów i dalej do komory fermentacyjnej.

Ścieki oczyszczone mechanicznie dopływają następnie do pompowni ścieków skąd podawane są pompowo na układ biologicznego oczyszczania. W reaktorach biologicznych (komorach osadu czynnego) zachodzą procesy biologicznego oczyszczania ścieków polegające na redukcji zanieczyszczeń organicznych oraz związków azotu i fosforu za pomocą osadu czynnego.

Z reaktorów biologicznych ścieki odpływają do osadników wtórnych, gdzie następuje ostateczna sedymentacja i oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Oczyszczone i sklarowane ścieki z osadników wtórnych odpływają otwartymi kanałami ściekowymi poprzez komorę pomiarową ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeki Wieprzówka.

W procesie oczyszczania ścieków powstaje osad wstępny, osad czynny, osad nadmierny oraz flotat
z piaskownika, osadników wstępnych i osadników wtórnych który doprowadzany jest do zbiornika pośredniego osadu, skąd poprzez pompy i wymienniki przetłaczany zostaje do wydzielonej komory fermentacyjnej. W komorze WKF w procesie przeróbki osadów na drodze fermentacji beztlenowej w temp. ok. 36℃ powstaje zmineralizowany osad oraz gaz pofermentacyjny – biogaz, stanowiący mieszaninę gazów (metanu i dwutlenku węgla) zanieczyszczoną siarkowodorem i wodą. Po odsiarczeniu biogaz kierowany jest poprzez zbiornik biogazu, pełniący funkcję magazynową i buforową do kotłowni gdzie wykorzystywany jest m.in. do ogrzewania pomieszczeń Zakładu. Przefermentowany zaś i zmineralizowany osad odprowadzany jest do zbiornika osadu przefermentowanego a następnie do stacji mechanicznego odwadniania, skąd po odwodnieniu na wirówkach dekantacyjnych i higienizacji przetransportowany jest do kontenerów i utylizowany.

Efektywność pracy oczyszczalni określa tak zwany stopień redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach
i wyraża się w procentach jako stosunek ładunków zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu do ładunków zanieczyszczeń w ściekach surowych.

Stopień redukcji zanieczyszczeń

Stopień redukcji zanieczyszczeń oraz biogenów w poszczególnych latach przedstawiają poniższe tabele:

Wskaźnik

Jednostka

Średnia roczna wartość wskaźnika w 2023r

Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Dopuszczalna wartość wskaźnika

BZT5

mg O2/l

186

4,98

15

97,32

ChZTcr

mg O2/l

428,6

25,93

125

93,95

Zawiesiny ogólne

mg/l

157,3

4,28

35

97,28

Azot ogólny

mg N/l

31,43

10,72

15

65,91

Fosfor ogólny

mg P/l

2,99

0,615

2

79,41

Wskaźnik Jednostka Średnia roczna wartość wskaźnika w 2022r Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]
Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Dopuszczalna wartość wskaźnika
BZT5 mg O2/l 250,0 5,14 15 97,94
ChZTcr mg O2/l 519,4 32,47 125 93,75
Zawiesiny ogólne mg/l 235,9 5,68 35 97,59
Azot ogólny mg N/l 37,08 14,00 15 62,24
Fosfor ogólny mg P/l 4,05 0,628 2 84,49

Wskaźnik Jednostka Średnia roczna wartość wskaźnika w 2021 r. Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]
Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Dopuszczalna wartość wskaźnika
BZT5 mg O2/l 174,2 6,71 15 96,15
ChZTcr mg O2/l 421,1 29,7 125 92,95
Zawiesiny ogólne mg/l 140,6 4,59 35 96,73
Azot ogólny mg N/l 34,38 11,74 15 65,84
Fosfor ogólny mg P/l 3,38 0,844 2 75,04

Wskaźnik

Jednostka

Średnia roczna wartość wskaźnika w 2020 r

Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Dopuszczalna wartość wskaźnika

BZT5 mg O2/l

139,8

4,9

15

96,49

ChZTcr mg O2/l

311,8

24,12

125

92,27

Zawiesiny ogólne mg/l

112,8

3,93

35

96,52

Azot ogólny mg N/l

31,9

11,69

15

63,36

Fosfor ogólny mg P/l

3,13

0,85

2

72,87

Wskaźnik

Jednostka

Średnia roczna wartość wskaźnika w 2019r

Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Dopuszczalna wartość wskaźnika

BZT5 mg O2/l

140,2

5,24

15

96,26

ChZTcr mg O2/l

309,8

25,48

125

91,77

Zawiesiny ogólne mg/l

134,2

4,88

35

96,36

Azot ogólny mg N/l

28,99

11,96

15

58,75

Fosfor ogólny mg P/l

2,95

0,73

2

75,25

Wskaźnik

Jednostka

Średnia roczna wartość wskaźnika w 2018r

Uzyskany stopień redukcji zanieczyszczeń [%]

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Dopuszczalna wartość wskaźnika

BZT5 mg O2/l

154,3

5,13

15

96,7

ChZTcr mg O2/l

343

26,32

125

92,3

Zawiesiny ogólne mg/l

152,2

4,74

35

96,9

Azot ogólny mg N/l

30,2

9,86

15

67,4

Fosfor ogólny mg P/l

3,23

0,85

2

73,7

 

Proces oczyszczania ścieków

Cały proces oczyszczania możemy  podzielić na dwa  etapy:

1.  oczyszczanie mechaniczne –  które  realizowane  jest  kolejno na  obiektach:
 • kraty,
 • piaskownik,
 • osadniki  wstępne,
2. oczyszczanie  biologiczne –  odbywa  się  na  obiektach:
 • komory  osadu  czynnego,
 • zagęszczacze osadu,
 • wydzielone komory  fermentacyjne  z  wymiennikami  ciepła,
 • osadniki  wtórne,
 • odwadnianie osadów  ściekowych  po  fermentacji /wirowanie/.

Ścieki przepływając  przez  kolejne  obiekty  oczyszczalni ,  od  krat  po  osadniki  wtórne, „gubią” zawarte  w  nich  zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia  które  pozostają  na  kratach  i  w  piaskowniku  przekazywane  są  do  utylizacji  specjalistycznym firmom  poza ternem oczyszczalni.

Natomiast osady z osadników wstępnych są gromadzone zagęszczaczach grawitacyjnych gdzie podlegają częściowemu odwodnieniu a następnie pompowane są do komór fermentacyjnych. W komorach osady podgrzewane są do temperatury 36ºC. Zawartości komór podlega  fermentacji beztlenowej w wyniku której zmniejsza się zawartość substancji organicznej w osadzie i wydziela się biogaz. Po fermentacji  następuje ostatni proces przeróbki osadów ściekowych polegający na ich odwodnieniu za pomocą wirówki dekantacyjnej.

O efektywności pracy oczyszczalni stanowi tak zwany stopień redukcji zanieczyszczeń wpływających w ściekami. Dla naszej oczyszczalni  wynosi on prawie 93%. Znaczy to że tylko 7% zanieczyszczeń wpływających na oczyszczalnię pozostaje w ściekach oczyszczonych. Stąd rocznie na placu składowym pozostaje prawie 2500 ton  ustabilizowanych osadów  ściekowych. Rocznie przez  oczyszczalnię przepływa około  8.000.000  m³ ścieków. W komorach fermentacyjnych  powstaje do 250.000  m³  biogazu o wartości opałowej  22 GJ / m³ . Biogaz spalany  jest w kotłach wytwarzających  ciepło  niezbędne do ogrzania  osadów w komorach fermentacyjnych / 36ºC/ .

Oczyszczalnia utylizuje również osady z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Galeria zdjęć

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content