Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Andrychów, dn. 16.10.2023r.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie   zwanym w dalszej części Regulaminem

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.

34 – 120 Andrychów, ul. Batorego 68

NIP: 551 000 74 00   KRS: 0000238820

powiat Wadowice,  woj. małopolskie

www.zwikandrychow.pl  sekretariat@zwikandrychow.pl

tel.  33  875 26 40

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych
z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Miejsce odbioru osadu: siedziba Zamawiającego

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:

imię i nazwisko:          Bogdan Knapek      

telefon:                        33  875 26 40  wew. 530     660 489 466     

e-mail:                         bknapek@zwikandrychow.pl

nr pokoju:                   9         

Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:  ( pn. – pt ) 9:00 -13:00

Rodzaj zamówienia:               Usługa

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, równoważnych oraz wariantowych.

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

Kryteria wyboru ofert:  cena (koszt)                 –           100 %

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami można pobrać:

ze strony internetowej Zamawiającego: www.zwikandrychow.pl/przetargi/pl

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie §29 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz spełniający warunki określone w §27 ust. 1 Regulaminu oraz w SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba zamawiającego pokój nr 1 (sekretariat),  w terminie do:  
07.11.2023r. ; godz. 11
:30

Miejsce i termin otwarcia ofert:  Siedziba zamawiającego:  pokój nr 15  ;   07.11.2023r. godz. 12:00

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Prezes Zarządu

Jan Mrzygłód

Sprawdź więcej wpisów:

Brak więcej aktualności

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort przeglądania strony, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści oraz analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Skip to content