Regulamin udzielania zamówień :

 

Pobierz regulamin - kliknij tutaj

Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader.
Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.:

• ze strony producenta - firmy Adobe :

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

• z innych stron oferujących darmowe oprogramowanie – w wyszukiwarce
wpisać: Adobe Acrobat Reader

• program ten dość często jest również umieszczany na płytach CD-ROM
dołączanych do czasopism komputerowych
Po pobraniu ww. programu należy go zainstalować.

 

Aktualne informacje o przetargach / wynikach przetargów :

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Andrychów, dn. 1.12.2020 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Szczegóły dostępne są tutaj

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Andrychów, dn. 30.10.2020 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień  przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie  zwanym w dalszej części Regulaminem

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
34 - 120 Andrychów, ul. Batorego 68
NIP: 551 000 74 00   KRS: 0000238820
powiat Wadowice,  woj. małopolskie
www.zwik.andrychow.pl zwik@andrychow.pl
tel.  33  875 26 55

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Miejsce odbioru osadu: siedziba Zamawiającego

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
imię i nazwisko: Bogdan Knapek      
telefon: 33  875 26 55  wew. 530     660 489 466    
e-mail: bknapek@zwik.andrychow.pl
nr pokoju: 9            
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:  ( pn. - pt ) 9.00 -  13.00

Rodzaj zamówienia: Usługa
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, równoważnych oraz wariantowych.

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

Kryteria wyboru ofert:  cena (koszt) - 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami można pobrać:
ze strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.andrychow.pl/przetargi.htm

Kliknij - pobierz

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz spełniający warunki określone w § 27 ust. 1 Regulaminu oraz w SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba zamawiającego pokój nr 1 (sekretariat),  w terminie do:  24.11.2020 r ; godz. 11.30

Miejsce i termin otwarcia ofert:  Siedziba zamawiającego:  pokój nr 15  ;   24.11.2020 r ; godz. 12.00

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jan Mrzygłod

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Andrychów 19.11.2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na:„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Za najkorzystniejszą uznano ofertę: BM Recykling Spółka z o.o.

Wynik przetargu: Kliknij - pobierz

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Andrychów, dn. 24.10.2019 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie zwanym w dalszej części Regulaminem

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
34 - 120 Andrychów, ul. Batorego 68
NIP: 551 000 74 00   KRS: 0000238820
powiat Wadowice,  woj. małopolskie
www.zwik.andrychow.pl     zwik@andrychow.pl
tel.  33  875 26 55

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 2 500 Mg”

Miejsce odbioru osadu: siedziba Zamawiającego

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
imię i nazwisko: Bogdan Knapek      
telefon: 33  875 26 55  wew. 530     660 489 466     
e-mail: bknapek@zwik.andrychow.pl
nr pokoju: 9         
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:  ( pn. - pt ) 900 -  1300

Rodzaj zamówienia:   Usługa
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, równoważnych oraz wariantowych.

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.

Kryteria wyboru ofert:  cena (koszt)  - 100 %

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami można pobrać:
ze strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.andrychow.pl/przetargi.htm - kliknij - pobierz

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz spełniający warunki określone w § 27 ust. 1 Regulaminu oraz w SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba zamawiającego pokój nr 1 (sekretariat),  w terminie do:  
14.11.2019 r ; godz. 11.30 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  Siedziba zamawiającego:  pokój nr 15  ;   14.11.2019 r ; godz. 12.00

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jan Mrzygłod

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

 

Andrychów, dn. 18.06.2019 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych
z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 1 300 Mg”
.

Szczegóły - kliknij - pobierz wynik przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Andrychów, dn. 30.05.2019 r.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Andrychowie zwanym w dalszej części Regulaminem

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.
34 - 120 Andrychów, ul. Batorego 68
NIP: 551 000 74 00   KRS: 0000238820
powiat Wadowice,  woj. małopolskie
www.zwik.andrychow.pl zwik@andrychow.pl
tel.  33  875 26 55

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych
z Oczyszczalni Ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie w ilości do 1 300 Mg”

Miejsce odbioru osadu: siedziba Zamawiającego

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
imię i nazwisko: Bogdan Knapek      
telefon: 33  875 26 55  wew. 530     660 489 466     
e-mail: bknapek@zwik.andrychow.pl
nr pokoju: 9         
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:  ( pn. - pt ) 900 -  13.00

Rodzaj zamówienia: Usługa
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, równoważnych oraz wariantowych.

Wymagany termin (okres) realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Kryteria wyboru ofert:  cena (koszt) - 100 %

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami można pobrać:
ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.zwik.andrychow.pl/strony/przetargi.htm

Kliknij - pobierz: Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie § 29 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz spełniający warunki określone w § 27 ust. 1 Regulaminu oraz w SIWZ.

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba zamawiającego pokój nr 1 (sekretariat),  w terminie do:  
17.06.2019 r ; godz. 11.30 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  Siedziba zamawiającego:  pokój nr 15  ;   17.06.2019 r ; godz. 1200

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Prezes Zarządu
mgr inż. Jan Mrzygłod

 

 

Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego

Andrychów 3.08.2015 r.

W dniu 3.08.2015r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. przesłał do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych treść ogłoszenia o zamówieniu pn. Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego złotowego na finansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w ostatnich 24 miesiącach na realizację projektu Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów.

Pobierz ogłoszenie wersja do wydruku – kliknij tutaj (ogloszenie_115325-2015.pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 20.08.2015r.

 

 

Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzyki

 

Andrychów 04. września 2014

W dniu 04.09.2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przesłał do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych treść ogłoszenia o zamówieniu Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzyki w Gminie Andrychów dofinansowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013

Kliknij pobierz:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 01_10_2014r.

 

 

Przetargi realizowane przez Jednostkę Realizującą Projekt

Aby zapoznać się z przetargami realizowanymi przez Jednostkę Realizującą Projekt - prosimy kliknąć w menu: Jednostka Realizująca Projekt / Ogłoszenia i przetargi